Sakrament małżeństwa

Narzeczeni – z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii – na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

  1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: nie starsze jak 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, lub osobne świadectwo bierzmowania
  2. Dowody osobiste
  3. Zaświadczenia o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich oraz przedślubnych.
  4. Ostatnie świadectwa z katechezy szkolnej ( z ostatniej klasy SP; oraz z ostatniej klasy ukończenia Szkoły średniej; jeżeli ktoś posiada – indeks formacji katolickiej)
  5. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy).
  6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
  7. Jeżeli zamieszkują poza swoją parafią(ponad trzy miesiące); zgodę proboszcza parafii, na terenie obecnego zamieszkania, do przeprowadzenia rozmów kanonicznych i pobłogosławienia małżeństwa.